Khác nghề, chung một mục đích

  • Kĩ thuật
  • Thiết kế
  • Hoạt động
  • Marketing
  • Cộng đồng
  • Lãnh đạo
  • Nghiên cứu

Chúng tôi đến từ 20 quốc gia.

Chúng tôi quan tâm về bình đẳng giới tính.

36%nữ
64%nam

Chúng tôi vui chơi hết mình.

120Trò chơi đồng đội
3000trận banh bàn
600trận bi-da

Chúng tôi đồng cảm với tất cả người học.

Chúng tôi thử nghiệm trên tất cả thiết bị và đường truyền.

Thời gian linh hoạt.

40%người dậy sớm
60%cú đêm