Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Dịch Tiếng Anh-Tiếng Việt

Xem giải nghĩa từ, ví dụ câu và nhiều điều khác.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu