Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

yourself

Bản dịch
bản thân, bản thân bạn
Do
you
cook
with
your
mother
or
by
yourself
?
Bạn nấu với mẹ của bạn hay nấu một mình?
Có 3 lời bình
You
need
to
understand
yourself
.
Bạn cần hiểu bản thân bạn.
Có 16 lời bình
You
always
eat
by
yourself
.
Bạn luôn luôn ăn một mình.
Có 16 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.