wrong

Bản dịch
sai, sai lầm
My
của tôi
answers
những câu trả lời
trả lời
những đáp án
are
thì
wrong
sai
sai lầm
.
Những câu trả lời của tôi thì sai.
Có 9 lời bình
What
cái gì
thật là
is
bị
wrong
sai
sai lầm
?
Có chuyện gì thế?
Có 100 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.