Tiếng Anh

would

Tiếng Việt
sẽ

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
wouldVí dụFrom his point of view he would have had all the reasons.Bản dịchTừ quan điểm của anh ấy, anh ấy đáng lẽ đã có tất cả các lý do rồi.

chia động từ would

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.