would

Bản dịch
sẽ
It
would
wouldhave
đáng lẽ đã + verb + rồi
sẽ
have
wouldhave
đáng lẽ đã + verb + rồi
changed
đã thay đổi
my
của tôi
life
cuộc sống
sự sống
kiếp
.
Nó đáng lẽ đã có thể thay đổi cuộc sống của tôi rồi.
Có 6 lời bình
I
tôi
would
wouldhave
đáng lẽ đã + verb + rồi
sẽ
have
wouldhave
đáng lẽ đã + verb + rồi
considered
xem xét
lưu tâm
quan tâm
that
đó
điều đó
việc đó
university
trường đại học
đại học
.
Tôi đáng lẽ đã xem xét đến trường đại học đó rồi.
Có 10 lời bình
The
(article)
author
tác giả
would
wouldhave
đáng lẽ đã + verb + rồi
sẽ
have
wouldhave
đáng lẽ đã + verb + rồi
written
đã viết
đã được viết
about
về
khoảng
the
(article)
subject
chủ đề
đề tài
môn
before
trước đây
trước
trước kia
.
Tác giả đáng lẽ đã viết về đề tài trước đây rồi.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của would

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.