Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

world

Bản dịch
thế giới
There
is
a
big
world
out
there
.
Có một thế giới rộng lớn ngoài kia.
Có 5 lời bình
We
live
in
the
real
world
.
Chúng tôi sống trong thế giới thật.
Có 12 lời bình
There
is
a
big
world
out
there
.
Có một thế giới rộng lớn ngoài kia.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.