Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

world

Bản dịch
thế giới
There
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
đang
bị
a
một
big
to
lớn
world
thế giới
out
outthere
ngoài kia
ngoài
there
outthere
ngoài kia
ở kia
ở đó
đó
.
Có một thế giới rộng lớn ngoài kia.
Có 5 lời bình
We
chúng tôi
live
sống
in
trong
vào
the
(article)
real
thật
đích thực
thật sự
world
thế giới
.
Chúng tôi sống trong thế giới thật.
Có 12 lời bình
There
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
đang
bị
a
một
big
to
lớn
world
thế giới
out
outthere
ngoài kia
ngoài
there
outthere
ngoài kia
ở kia
ở đó
đó
.
Có một thế giới rộng lớn ngoài kia.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.