Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

worker

Bản dịch

công nhân, người lao động

My
uncle
is
a
worker
.

Chú tôi là một công nhân.

Có 19 lời bình

My
uncle
is
a
worker
.

Chú tôi là một công nhân.

Có 19 lời bình

We
are
the
workers
.

Chúng tôi là những người công nhân.

Có 21 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.