Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

words

Bản dịch
từ, chữ
His
của anh ấy
words
từ
chữ
are
thì
đang
special
đặc biệt
.
Những từ của anh ấy thì đặc biệt.
Có 14 lời bình
We
chúng tôi
study
học
nghiên cứu
sự nghiên cứu
these
này
đây là những
words
từ
chữ
for
cho
để
trong (time)
the
(article)
test
bài kiểm tra
.
Chúng tôi học những từ này cho bài kiểm tra.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.