whole

Bản dịch
cả, toàn bộ
I
tôi
love
yêu
tình yêu
my
của tôi
whole
toàn bộ
cả
family
gia đình
nhà
.
Tôi yêu toàn bộ gia đình của tôi.
Có 33 lời bình
I
tôi
eat
ăn
a
một
whole
cả
toàn bộ
chicken
con gà
.
Tôi ăn nguyên một con gà.
Có 30 lời bình
I
tôi
work
việc làm (noun)
làm việc (verb)
làm (verb)
the
(article)
whole
cả
toàn bộ
day
ngày
.
Tôi làm việc cả ngày.
Có 31 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.