Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

what

Bản dịch
gì, cái gì, thật là
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
bị
not
không
không phải là
like
giống như
giống
như
what
cái gì
thật là
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
seems
có vẻ
to
tobe
làm
để
vào
đối với
be
tobe
làm
(untranslated)
được
.
Anh ấy thì không giống như anh ấy có vẻ.
Có 8 lời bình
That
đó
điều đó
is
đang
exactly
chính xác
đúng
what
cái gì
thật là
I
tôi
want
muốn
.
Đó là chính xác là cái tôi muốn.
Có 12 lời bình
I
tôi
believe
tin
what
cái gì
thật là
they
họ
chúng
said
đã nói
.
Tôi tin những họ đã nói.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.