Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

weather

Bản dịch
thời tiết
The
(article)
weather
thời tiết
is
đang
better
tốt hơn
tốt đẹp hơn
hay hơn
in
trong
vào
the
thesouth
phía nam
hướng nam
(article)
south
thesouth
phía nam
hướng nam
nam
hướng Nam
.
Thời tiết ở miền nam thì tốt hơn.
Có 3 lời bình
I
tôi
do
donot
không
đừng
(auxiliary verb)
làm
not
donot
không
đừng
không
không phải là
want
wantto
muốn
muốn
to
wantto
muốn
vào
đối với
với
talk
nói
nói chuyện
about
về
khoảng
the
(untranslated)
weather
thời tiết
.
Tôi không muốn nói về thời tiết.
Có 1 lời bình
How
như thế nào
làm sao
is
đang
bị
the
(article)
weather
thời tiết
today
hôm nay
?
Thời tiết hôm nay thế nào?
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.