Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

way

Bản dịch
đường, cách, con đường
I
tôi
hate
ghét
the
(article)
way
cách thức
cách
đường
you
bạn
talk
nói chuyện
nói
to
với
đối với
để
me
tôi
.
Tôi ghét cách bạn nói chuyện với tôi.
Có 28 lời bình
I
tôi
was
wasborn
đã được sinh ra
đã ra đời
đã
đã là
born
wasborn
đã được sinh ra
đã ra đời
sinh ra
this
thisway
như
này
việc này
điều này
way
thisway
như
cách thức
cách
đường
.
Tôi đã được sinh ra cách này.
Có 12 lời bình
I
tôi
like
thích
giống như
giống
the
(article)
way
cách
cách thức
đường
you
bạn
walk
bước đi
đi
đi bộ
.
Tôi thích cách bạn bước đi.
Có 18 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.