Tiếng Anh

watched

Tiếng Việt
đã xem, đã coi

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
watchesVí dụHe watches the birds.Bản dịchAnh ta quan sát những con chim.
watchedVí dụI watched his presentation on Wednesday.Bản dịchTôi đã xem bài thuyết trình của anh ta vào thứ Tư.
watchingVí dụI know that he is watching me.Bản dịchTôi biết rằng anh ấy đang theo dõi tôi.
watchVí dụI did watch his presentation on Wednesday.Bản dịchTôi đã xem buổi thuyết trình của anh ta vào thứ tư .
watchVí dụThe watch does not have a battery.Bản dịchCái đồng hồ đeo tay không có một cục pin.

chia động từ watch

PersonPresentPast
Iwatchwatched
he/she/itwatcheswatched
you/we/theywatchwatched
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.