Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

war

Bản dịch
chiến tranh
The
war
Chiến tranh
Có 1 lời bình
The
war
Chiến tranh
Có 1 lời bình
The
war
Chiến tranh
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.