waitress

Bản dịch
Nữ bồi bàn, Nữ hầu bàn, Nữ phục vụ
Who
ai
is
đang
our
của chúng tôi
waitress
Nữ bồi bàn
Nữ hầu bàn
Nữ phục vụ
?
Ai là nữ bồi bàn của chúng ta?
Có 18 lời bình
My
mydaughter
Con gái của tôi
của tôi
daughter
mydaughter
Con gái của tôi
con gái
is
bị
a
một
waitress
Nữ hầu bàn
Nữ bồi bàn
Nữ phục vụ
.
Con gái tôi là một cô hầu bàn.
Có 36 lời bình
I
tôi
am
đang
a
một
waitress
Nữ bồi bàn
Nữ hầu bàn
Nữ phục vụ
.
Tôi là một nữ bồi bàn.
Có 53 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.