Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

waiter

Bản dịch
Bồi bàn, anh bồi bàn, Hầu bàn
My
của tôi
brother
anh trai
em trai
is
đang
a
một
waiter
anh bồi bàn
Bồi bàn
Hầu bàn
.
Anh trai tôi là một bồi bàn.
Có 9 lời bình
I
tôi
am
đang
a
một
waiter
Bồi bàn
anh bồi bàn
Hầu bàn
.
Tôi là một bồi bàn.
Có 16 lời bình
Waiter
Bồi bàn
anh bồi bàn
Hầu bàn
!
Bồi bàn!
Có 74 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.