Tiếng Anh

wait

Tiếng Việt
chờ, đợi

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
waitingVí dụThe man is waiting for his wife.Bản dịchNgười đàn ông đang chờ vợ của anh ấy.
waitVí dụI am going to wait here until she comes.Bản dịchTôi sẽ chờ ở đây cho tới khi cô ấy tới.

chia động từ wait

PersonPresentPast
Iwaitwaited
he/she/itwaitswaited
you/we/theywaitwaited
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.