votes

Bản dịch
những lá phiếu
Do
(auxiliary verb)
làm
we
chúng tôi
have
enough
đủ
votes
những lá phiếu
?
Chúng ta có đủ những lá phiếu không?
Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.