Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

volcanoes

Bản dịch
núi lửa (plural)
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.