Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

violence

Bản dịch
bạo lực
There
thereis
ở đó
đó
ở kia
is
thereis
đang
bị
no
không
đừng
violence
bạo lực
in
trong
vào
that
đó
điều đó
việc đó
city
thành phố
.
Không có bạo lực ở thành phố đó.
Có 2 lời bình
We
chúng tôi
do
donot
không
đừng
(auxiliary verb)
làm
not
donot
không
đừng
không
không phải là
like
thích
giống như
giống
violence
bạo lực
.
Chúng tôi không thích bạo lực.
Có 3 lời bình
Violence
bạo lực
is
bị
a
một
threat
mối nguy hiểm
sự đe dọa
mối đe doạ
.
Bạo lực là một mối đe dọa.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.