Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

victims

Bản dịch
các nạn nhân, những nạn nhân
What
cái gì
thật là
are
đang
the
(article)
names
những tên
of
của
the
(article)
victims
những nạn nhân
các nạn nhân
?
Tên của những nạn nhân là gì?
Có 1 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.