value

Bản dịch
giá trị
The
(article)
value
giá trị
of
của
the
(article)
motorcycle
mô tô
xe máy
is
bị
in
trong
vào
the
(article)
book
quyển sách
sách
cuốn sách
.
Giá trị của cái mô tô ở trong quyển sách.
Có 15 lời bình
An
một
An (proper name)
object
đồ vật
vật thể
vật
contains
chứa
a
một
value
giá trị
.
Một vật thể chứa đựng một giá trị .
Có 28 lời bình
The
(article)
value
giá trị
of
của
the
(article)
motorcycle
mô tô
xe máy
is
bị
in
trong
vào
the
(article)
book
quyển sách
sách
cuốn sách
.
Giá trị của cái mô tô ở trong quyển sách.
Có 15 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.