universe

Bản dịch
vũ trụ
The
(article)
Earth
Trái Đất
is
đang
not
không phải là
không
the
(article)
center
trung tâm
of
của
the
(article)
universe
vũ trụ
.
Trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ.
Có 5 lời bình
There
thereare
ở kia
ở đó
đó
are
thereare
thì
many
nhiều
stars
ngôi sao
in
trong
vào
the
(article)
universe
vũ trụ
.
Có rất nhiều ngôi sao trong vũ trụ .
Có 3 lời bình
The
(article)
Earth
Trái Đất
is
đang
not
không phải là
không
the
(article)
center
trung tâm
of
của
the
(article)
universe
vũ trụ
.
Trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.