Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

universe

Bản dịch
vũ trụ
The
Earth
is
not
the
center
of
the
universe
.
Trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ.
Có 5 lời bình
There
are
many
stars
in
the
universe
.
Có rất nhiều ngôi sao trong vũ trụ .
Có 3 lời bình
The
Earth
is
not
the
center
of
the
universe
.
Trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.