Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

unit

Bản dịch
đơn vị, bài, cục
They
chúng
họ
study
học
nghiên cứu
sự nghiên cứu
the
(article)
first
đầu tiên
thứ nhất
unit
bài
đơn vị
cục
.
Họ học bài đầu tiên.
Có 6 lời bình
They
chúng
họ
study
học
nghiên cứu
sự nghiên cứu
the
(article)
first
đầu tiên
thứ nhất
unit
bài
đơn vị
cục
.
Họ học bài đầu tiên.
Có 6 lời bình
The
(article)
unit
đơn vị
bài
cục
Đơn vị
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.