uncle

Bản dịch
chú
The
(article)
wife
vợ
of
của
my
của tôi
uncle
chú
is
bị
my
của tôi
aunt
.
Vợ của chú tôi là thím tôi.
Có 77 lời bình
My
của tôi
uncle
chú
has
a
một
horse
con ngựa
ngựa
.
Chú tôi có một con ngựa.
Có 46 lời bình
The
(article)
wife
vợ
of
của
my
của tôi
uncle
chú
is
bị
my
của tôi
aunt
.
Vợ của chú tôi là thím tôi.
Có 77 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.