twice

Bản dịch
hai lần, gấp hai, gấp đôi
I
tôi
see
trông thấy
thấy
xem
her
cô ấy
của cô ấy
twice
hai lần
gấp hai
gấp đôi
a
một
month
tháng
.
Tôi gặp cô ta hai lần mỗi tháng.
Có 33 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
bị
twice
gấp đôi
gấp hai
hai lần
my
của tôi
age
tuổi
tuổi tác
thời đại
.
Anh ấy gấp đôi tuổi của tôi.
Có 30 lời bình
Twice
gấp hai
gấp đôi
hai lần
is
bị
too
toomuch
quá nhiều (không đếm được)
quá
cũng
much
toomuch
quá nhiều (không đếm được)
nhiều
nhiều (d.từ không đếm được)
.
Gấp đôi thì quá nhiều.
Có 17 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.