Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

trying

Bản dịch
I
tôi
am
đang
trying
cố gắng
to
tolearn
học
để
vào
đối với
learn
tolearn
học
học tập
học
English
tiếng Anh
người Anh
.
Tôi đang cố gắng học tiếng Anh.
Có 14 lời bình
What
cái gì
thật là
are
đang
thì
you
bạn
trying
cố gắng
to
vào
đối với
với
do
làm
(auxiliary verb)
?
Bạn đang cố gắng làm gì?
Có 8 lời bình
I
tôi
am
đang
trying
cố gắng
to
để
vào
đối với
sleep
ngủ
.
Tôi đang cố gắng ngủ.
Có 1 lời bình

Tất cả thể động từ của try


PersonPresentPast
Itrytried
he/she/ittriestried
you/we/theytrytried
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.