Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tree

Bản dịch
cây
There
is
a
cat
on
the
tree
.
Có một con mèo ở trên cây.
Có 2 lời bình
This
is
a
very
big
tree
.
Đây là một cái cây rất to.
Có 5 lời bình
There
is
a
cat
on
the
tree
.
Có một con mèo ở trên cây.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.