Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

treatment

Bản dịch
sự điều trị, sự chữa trị
A
một
treatment
sự điều trị
sự chữa trị
is
bị
not
không
không phải là
possible
khả thi
.
Một phương pháp điều trị là không khả thi.
Có 6 lời bình
Currently
hiện tại
hiện nay
,
there
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
đang
bị
no
không
đừng
treatment
sự điều trị
sự chữa trị
.
Hiện tại không có phương pháp điều trị.
Có 5 lời bình
A
một
treatment
sự điều trị
sự chữa trị
is
bị
not
không
không phải là
possible
khả thi
.
Một phương pháp điều trị là không khả thi.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.