Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

transportation

Bản dịch
phương tiện giao thông, sự chuyên chở
The
(article)
transportation
phương tiện giao thông
sự chuyên chở
in
trong
vào
your
của bạn
town
thị trấn
is
đang
very
rất
convenient
thuận tiện
tiện lợi
.
Phương tiện giao thông trong thị trấn của bạn thì rất thuận tiện.
Có 5 lời bình
The
(article)
transportation
phương tiện giao thông
sự chuyên chở
Sự giao thông
Có 29 lời bình
The
(article)
transportation
phương tiện giao thông
sự chuyên chở
in
trong
vào
your
của bạn
town
thị trấn
is
đang
very
rất
convenient
thuận tiện
tiện lợi
.
Phương tiện giao thông trong thị trấn của bạn thì rất thuận tiện.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.