Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

trade

Bản dịch
thương mại, giao thương, sự giao thương
The
(article)
city
thành phố
is
đang
a
một
trade
thương mại
giao thương
buôn bán
center
trung tâm
.
Thành phố là một trung tâm thương mại.
Có 10 lời bình
The
(article)
city
thành phố
is
đang
a
một
trade
thương mại
giao thương
buôn bán
center
trung tâm
.
Thành phố là một trung tâm thương mại.
Có 10 lời bình
The
(article)
president
Tổng thống
stopped
đã dừng
đã ngừng
all
tất cả
mọi
đều
trade
sự buôn bán
buôn bán
sự giao thương
between
giữa
ở giữa
the
thenorth
hướng bắc
(article)
north
thenorth
hướng bắc
bắc
and
với
south
nam
hướng Nam
.
Tổng thống đã dừng toàn bộ sự buôn bán giữa miền Bắc và miền Nam.
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.