Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

town

Bản dịch
thị trấn
We
chúng tôi
are
thì
đang
from
từ
the
thesame
như nhau
(article)
same
thesame
như nhau
cùng
giống nhau
như nhau
town
thị trấn
.
Chúng tôi đến từ cùng một thị trấn.
Có 8 lời bình
My
của tôi
mother
mẹ
người mẹ
works
làm việc
hoạt động
in
trong
vào
the
thesame
như nhau
(article)
same
thesame
như nhau
cùng
giống nhau
như nhau
town
thị trấn
.
Mẹ tôi làm ở cùng một thị trấn.
Có 4 lời bình
The
(article)
town
thị trấn
has
an
một
An (proper name)
airport
sân bay
.
Thị trấn có một sân bay.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.