Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tourist

Bản dịch
du khách
There
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
đang
bị
a
một
tourist
du khách
in
trong
vào
the
(article)
museum
viện bảo tàng
bảo tàng
.
Có một du khách ở trong viện bảo tàng.
Có 12 lời bình
The
(article)
tourist
du khách
has
a
một
map
bản đồ
.
Người du khách có một tấm bản đồ.
Có 21 lời bình
The
(article)
tourist
du khách
goes
đi
to
đến
vào
đối với
the
(article)
museum
bảo tàng
viện bảo tàng
.
Người du khách đi đến bảo tàng.
Có 14 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.