Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

toothpaste

Bản dịch
kem đánh răng
What
cái gì
thật là
is
đang
toothpaste
kem đánh răng
?
Kem đánh răng là cái gì?
Có 15 lời bình
Where
ở đâu
đâu
nơi mà (conjunction)
is
bị
the
(article)
toothpaste
kem đánh răng
?
Kem đánh răng thì ở đâu?
Có 15 lời bình
Which
nào (tạo câu hỏi mang tính chọn lựa)
nào
toothpaste
kem đánh răng
?
Kem đánh răng nào?
Có 12 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.