Tiếng Anh

took

Tiếng Việt
đã lấy, đã mang

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
takesVí dụShe takes after her father.Bản dịchCô ấy trông giống bố của cô ấy.
takeVí dụTake a book and read it.Bản dịchLấy một quyển sách và đọc nó.
tookVí dụShe took everything away from him.Bản dịchCô ấy đã lấy tất cả mọi thứ từ anh ấy.
takingVí dụWe are taking the children to school.Bản dịchChúng tôi đang dẫn bọn trẻ đến trường.
takenVí dụHe has taken us to the zoo.Bản dịchAnh ấy đã dẫn chúng tôi đến sở thú.
takeVí dụWe will not take part in that.Bản dịchChúng tôi sẽ không tham gia điều đó.

chia động từ take

PersonPresentPast
Itaketook
he/she/ittakestook
you/we/theytaketook
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.