tongue

Bản dịch
lưỡi
Spanish
tiếng Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
người Tây Ban Nha
is
bị
her
của cô ấy
cô ấy
mother
mothertongue
tiếng mẹ đẻ
ngôn ngữ mẹ đẻ
mẹ
người mẹ
tongue
mothertongue
tiếng mẹ đẻ
ngôn ngữ mẹ đẻ
lưỡi
.
Tiếng Tây Ban Nha là tiếng mẹ đẻ của cô ấy.
Có 2 lời bình
I
tôi
want
wantto
muốn
muốn
to
wantto
muốn
để
vào
đối với
see
thấy
xem
trông thấy
your
của bạn
tongue
lưỡi
.
Tôi muốn xem lưỡi của bạn.
Có 2 lời bình
The
(article)
tongue
lưỡi
Cái lưỡi
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.