tomorrow

Bản dịch
ngày mai
I
tôi
have
time
thời gian
lần
tomorrow
ngày mai
morning
buổi sáng
sáng
.
Tôi có thời gian vào buổi sáng ngày mai.
Có 65 lời bình
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
have
time
thời gian
lần
tomorrow
ngày mai
?
Ngày mai bạn có thời gian không?
Có 94 lời bình
I
tôi
need
cần
cần phải
it
by
bởi
bằng
tomorrow
ngày mai
.
Tôi cần nó trước ngày mai.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Xem thêm

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.