Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tired

Bản dịch
mệt, mệt mỏi
Are
thì
you
bạn
not
không
không phải là
tired
mệt mỏi
mệt
?
Bạn không mệt ư ?
Có 14 lời bình
I
tôi
am
đang
a
abit
hơi
một
bit
abit
hơi
tired
mệt
mệt mỏi
.
Tôi hơi mệt.
Có 30 lời bình
Are
đang
thì
you
bạn
tired
mệt
mệt mỏi
?
Bạn mệt à?
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.