Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

though

Bản dịch
mặc dù
We
chúng tôi
live
sống
together
với nhau
cùng nhau
đều
even
eventhough
mặc dù
ngay cả khi
thậm chí
though
eventhough
mặc dù
ngay cả khi
mặc dù
we
chúng tôi
are
đang
not
không phải là
không
a
một
family
gia đình
nhà
.
Chúng tôi sống cùng nhau mặc dù chúng tôi không phải là một gia đình.
Có 3 lời bình
Even
eventhough
mặc dù
ngay cả khi
thậm chí
though
eventhough
mặc dù
ngay cả khi
mặc dù
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
bị
poor
nghèo
nghèo khổ
,
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
bị
happy
hạnh phúc
.
Mặc dù anh ấy nghèo, anh cảm thấy hạnh phúc.
Có 14 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
speaks
nói
as
asthough
như thể là
như
với tư cách là
though
asthough
như thể là
mặc dù
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
knows
biết
everything
mọi thứ
tất cả mọi thứ
.
Anh ấy nói như thể là anh ấy biết mọi thứ.
Có 11 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.