Tiếng Anh

third

Tiếng Việt
ba, thứ ba (số thứ tự)

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
thirdVí dụShe is my third girlfriend.Bản dịchCô ấy là bạn gái thứ ba của tôi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.