Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

thinking

Bản dịch
đang nghĩ, đang suy nghĩ
Chia động từ của think
What
cái gì
thật là
are
đang
you
bạn
thinking
đang nghĩ
đang suy nghĩ
of
của
your
của bạn
new
mới
job
công việc
việc
việc làm
?
Bạn đang nghĩ cái gì về công việc mới của bạn?
Có 3 lời bình
I
tôi
am
đang
thinking
đang suy nghĩ
đang nghĩ
of
của
another
khác
một ... khác
way
cách thức
cách
con đường
.
Tôi đang suy nghĩ về cách thức khác.
Có 3 lời bình
We
chúng tôi
are
đang
thì
thinking
đang suy nghĩ
đang nghĩ
about
về
khoảng
it
.
Chúng tôi đang suy nghĩ về nó.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của think


PersonPresentPast
Ithinkthought
he/she/itthinksthought
you/we/theythinkthought
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.