Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

things

Bản dịch
thứ, mọi thứ, những thứ
You
bạn
never
không bao giờ
have
time
thời gian
lần
for
cho
trong (time)
đối với
important
quan trọng
things
những thứ
thứ
mọi thứ
!
Bạn không bao giờ có thời gian cho những thứ quan trọng!
Có 22 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.