these

Bản dịch
này, đây là những
These
đây là những
này
are
thì
not
không phải là
không
my
của tôi
keys
chìa khoá
.
Đây không phải là những cái chìa khoá của tôi.
Có 10 lời bình
These
đây là những
này
are
thì
my
của tôi
books
những cuốn sách
những quyển sách
sách
.
Đây là những quyển sách của tôi.
Có 6 lời bình
These
đây là những
này
are
thì
my
của tôi
friends
những người bạn
bạn
bạn bè
.
Đây là những người bạn của tôi.
Có 32 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.