Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

there

Bản dịch
đó, ở đó, ở kia
There
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
đang
bị
oil
dầu
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
shirts
những chiếc áo
những cái áo
.
Có dầu trên những chiếc áo.
Có 3 lời bình
No
không
đừng
,
it
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
đang
over
overthere
phía bên kia
đằng kia
trong
qua
xong
there
overthere
phía bên kia
đằng kia
ở kia
ở đó
đó
.
Không, nó ở bên kia.
Có 19 lời bình
There
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
bị
no
không
đừng
more
hơn
nhiều hơn
.
Không còn gì nữa.
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.