theory

Bản dịch
thuyết, học thuyết
Theory
thuyết
học thuyết
and
với
practice
luyện tập
tập
rèn luyện
do
donot
không
đừng
(auxiliary verb)
làm
not
donot
không
đừng
không
không phải là
always
luôn luôn
luôn
go
đi
together
với nhau
cùng nhau
đều
.
thuyết và thực tiễn không luôn đi cùng với nhau.
Có 12 lời bình
Of
ofcourse
tất nhiên
dĩ nhiên
của
course
ofcourse
tất nhiên
dĩ nhiên
khoá học
quá trình
,
it
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
đang
just
chỉ
mỗi
vừa mới
a
một
theory
học thuyết
thuyết
.
Tất nhiên, nó chỉ là một học thuyết.
Có 11 lời bình
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
have
any
nào
bất kỳ
books
những quyển sách
sách
những cuốn sách
about
về
khoảng
his
của anh ấy
theories
những học thuyết
những lý thuyết
?
Bạn có bất cứ quyển sách nào về những học thuyết của anh ấy không?
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.