the

Bản dịch
(article)
The
theman
người đàn ông
(article)
man
theman
người đàn ông
người đàn ông
đàn ông
and
với
the
thewoman
người phụ nữ
(article)
woman
thewoman
người phụ nữ
người phụ nữ
Người đàn ông người phụ nữ
Có 24 lời bình
The
theman
người đàn ông
(article)
man
theman
người đàn ông
người đàn ông
đàn ông
eats
ăn
the
(article)
apple
trái táo
quả táo
táo
.
Người đàn ông ăn quả táo.
Có 44 lời bình
The
thewoman
người phụ nữ
(untranslated)
woman
thewoman
người phụ nữ
người phụ nữ
drinks
uống
water
nước
.
Người phụ nữ uống nước.
Có 145 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Xem thêm

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.