that

Bản dịch
đó, điều đó, việc đó
That
đó
điều đó
việc đó
is
đang
bị
not
không
không phải là
expensive
đắt tiền
đắt
mắc tiền
.
Cái đó thì không đắt tiền.
Có 2 lời bình
That
đó
điều đó
việc đó
is
đang
him
anh ấy
,
by
bythewindow
bên cửa sổ
bởi
bằng
the
bythewindow
bên cửa sổ
(untranslated)
window
bythewindow
bên cửa sổ
cửa sổ
.
Đó anh ấy , bên cửa sổ.
Có 5 lời bình
That
kia
đó
điều đó
is
bị
a
một
man
người đàn ông
đàn ông
.
Kia một người đàn ông.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.