Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

than

Bản dịch
hơn
My
của tôi
family
gia đình
nhà
is
đang
more
more...than
nhiều .... hơn
hơn
nhiều hơn
important
quan trọng
to
với
đối với
vào
me
tôi
than
more...than
nhiều .... hơn
hơn
my
của tôi
job
công việc
việc
việc làm
.
Gia đình của tôi quan trọng với tôi hơn là công việc của tôi.
Có 2 lời bình
That
điều đó
việc đó
đó
is
bị
more
more...than
nhiều .... hơn
hơn
nhiều hơn
important
quan trọng
to
với
đối với
để
me
tôi
than
more...than
nhiều .... hơn
hơn
anything
bất kỳ việc gì
bất kỳ thứ gì
bất kỳ cái gì
else
khác
nữa
.
Điều đó quan trọng với tôi hơn bất cứ việc gì khác.
Có 2 lời bình
I
tôi
like
thích
giống như
giống
cats
những con mèo
mèo
những chú mèo
more
more...than
nhiều .... hơn
nhiều hơn
hơn
nhiều hơn
than
more...than
nhiều .... hơn
nhiều hơn
hơn
dogs
những con chó
.
Tôi thích những con mèo hơn những con chó.
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.